Es racó d'en James

..

TALLER D'EDUCACIÓ EMOCIONALActivitat extraescolar
curs 2017-2018

Benvolguda família

Tenim el plaer d'informar-vos que el proper curs 2017-2018 començarà a l'IES Josep Maria Llompart l'activitat extraescolar “Es Racó d’en James“, amb un programa que  té com a objectiu principal afavorir l'aprenentatge socioemocional dels nostres alumnes com a part de la formació integral; el taller es desenvoluparà des del mes d'octubre fins el mes de maig, i comptarà amb el suport de l’AMIPA. Aquesta activitat extraescolar s'adreça prioritàriament a alumnes que aquest curs estan cursant primer i segon d'ESO, tot i que és extensiva a tots els alumnes de l'etapa de secundària obligatòria.


El programa vol ajudar el conjunt de la comunitat educativa, a fi de poder complir amb els objectius que es deriven del Decret 121/2010, de 10 de desembre sobre Drets i Deures de l'alumnat. En el seu article 7, apartat D, recull l'Educació Emocional, com un dret per a capacitar-los per al desenvolupament de les relacions harmonioses, amb ells mateixos i els altres.

Enguany és el segon any que es posa en marxa aquest taller, els objectius dels quals són:

- Millorar les relacions socials amb els altres per aprendre a divertir-se amb els amics, aprendre a comunicar-se amb assertivitat, mitjançant la pràctica de tècniques i estratègies en situacions determinades.

- Augmentar l’autoestima i confiança en un/a mateix/a.

- Saber reconèixer les emocions, diferenciant-les dels estats d'ànim i/o dels sentiments i  millorar la capacitat de controlar-les en determinades situacions, per exemple enfront dels exàmens, aprendre a gaudir i divertir-se amb els amics, aprendre a comunicar-se amb els altres, etc.

- Practicar el relaxament com a eina de regulació emocional i de benestar personal.

Aquest programa té una finalitat preventiva, que vol ajudar els alumnes que hi participin a tenir una vida més satisfactòria, ensenyant-los a saber relacionar-se  amb les persones del seu voltant, saber com comunicar-se amb els altres i està estructurada en tres mòduls.

 Intel·ligència Emocional (12 sessions).
 Habilitats Socials (8 sessions).
 Relaxació i Respiració-Mindfulness (6 sessions).


Aquest programa, en definitiva, vol oferir unes eines claus per “prendre el rumb i navegar per la vida”, contemplant també activitats en equip dirigides a treballar la Setmana d'Educació Emocional del centre, promovent la participació i la cooperació de tota la comunitat educativa. També es facilita un itinerari formatiu per a docents i famílies, on es podran practicar les competències socioemocionals que aprenguin els seus fills en la pròpia família. Les famílies dels alumnes participants en l’activitat rebran per part del seu responsable, David Camps, un Servei d’Assessorament i Orientació Familiar centrat en les competències socials i emocionals, aclarint dubtes, donant informació, reforçant els aprenentatges del taller, etc. Igualment, els alumnes participants es veuen beneficiats del seguiment personalitzat per part del Departament d'Orientació, integrant la intervenció com a acompanyament a l'activitat extraescolar.

A continuació, a fi de poder començar la planificació de les famílies i alumnes interessats, vos demanam quina és la vostra preferència respecte a l'horari del taller i que, si hi estau interessats, doneu el vostre consentiment. En cas de qualsevol dubte, podeu contactar amb el/la  tutor/a del/la seu fill/a o amb Ana Morey i Margalida Calbet, orientadores del centre.

Les sessions s’impartiran els dimecres  i tenen un preu de 20 euros mensuals, quota que en cas de no poder ser coberta, i sempre en cas de necessitat justificada, pot ser subvencionada i/o reduïda d’acord a la situació econòmica familiar.

 

Palma, 12 de maig  de 2017

Atentament,


El Director                                                 

 
David Camps: Responsable i Facilitador del Programas: David Camps Pons- estudiant  de  Psicologia per la U.N.E.D. - associat   al  Grup   d´ Investigació  en  Intel·ligència Emocional GRIEWELL), de  l´ Institut  d´ Investigació  I  Innovació  Educativa (IRIE), de la Universitat  de les Illes Balears. Aquest programa ha estat creat amb el  suport d´aquest  grup d’investigació.

Calendari Extraescolars

 

Consulta Jove

.

Segueix-nos al Twitter