• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • fondo4.jpg

PMAR

Els programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment (PMAR) són una mesura específica d'atenció a la diversitat. S'han de desenvolupar a partir de 2n d'ESO. S'ha d'utilitzar una metodologia específica a través de l'organització de continguts, activitats pràctiques i àmbits diferents de l'establerta amb caràcter general.

La FINALITAT és que els alumnes puguin cursar el quart curs per la via ordinària i obtenguin el títol de graduat en ESO.

Accés:
Alumnes que presenten dificultats rellevants d'aprenentatge no imputables a la falta d'estudi o esforç i que hagin repetit, com a mínim, un curs en qualsevol etapa
Un cop cursat 1r d'ESO i sense estar en condicions de promocionar a 2n
Un cop cursat 2n d'ESO, i sense estar en condicions de promocionar a 3r.
Un cop cursat 3r d'ESO i sense estar en condicions de promocionar a 4t, es poden incorporar excepcionalment a 3r de PMAR.

Criteris per determinar els alumnes que s'hi han d'incorporar.

Alumnes que, si entren a aquest programa, tendran l'oportunitat d'accedir a 4t d'ESO per poder titular posteriorment.
Alumnes que responen acadèmicament i progressen aprofitant les ajudes pedagògiques que se'ls ofereix.
Alumnes amb necessitats de suport educatiu que no són derivades exclusivament de les pròpies d'una incorporació tardana.
Alumnes que presenten unes necessitats educatives transitòries tant a nivell acadèmic com social-personal i que amb l'entrada en el programa augmenta la possibilitat de superar-les.
No presentar situacions d'absentisme i/o problemes disciplinaris.

Durada: El programa s'ha de desenvolupar al llarg de 2n i 3r , o només a 3r.

Organització:
Per poder formar un grup el nombre mínim d'alumnes és de 10 i el màxim de 15.
S'han de crear grups específics per als alumnes que segueixen aquests programes.
Els alumnes poden cursar la matèria d'Educació Física juntament amb un grup ordinari si així ho aconsella l'organització del centre.
L'àmbit lingüístic i social: inclou els currículums de les matèries de Geografia i Història, Llengua Castellana i Literatura i  Llengua Catalana i Literatura de 2n i 3r d'ESO.
L'àmbit Científic Matemàtic ha d'incloure els currículums de les matèries de Matemàtiques i Física i Química de 2n i 3r d'ESO i de Biologia i Geologia de 3r.
L'àmbit de Llengües Estrangeres ha d'incloure els currículums de la primera llengua estrangera de 2n i 3r d'ESO.
L'àmbit pràctic ha d'incloure els currículums corresponents a Tecnologia i Educació Plàstica i Visual.La matèria específica d'Educació física.
La matèria específica de Valors ètics o Religió, a elecció dels pares o tutors legals o, si escau, de l'alumne.
Un període lectiu setmanal de tutoria.

Professorat:
    Els àmbits Lingüístic i Social, Científic i Matemàtic, i Pràctic, han de ser impartits preferentment pels professors d'àmbit del Departament d'orientació. Un d'aquests professors ha de ser el tutor del grup. El tutor, sempre que sigui possible, ha de ser el mateix durant tot el programa.

Avaluació i Promoció:

L'avaluació dels alumnes del PMAR ha de tenir com a referent fonamental les competències, els objectius, els criteris d'avaluació i els estàndards d'aprenentatge avaluables de l'ESO.
L'agrupació en àmbits ha de respectar els continguts, estàndards d'aprenentatge avaluables i criteris d'avaluació de totes les matèries que s'agrupen.
Aquesta agrupació té efectes en l'organització dels ensenyaments, però no en les decisions associades a l'avaluació i la promoció.
Els criteris de promoció són els mateixos que per a la resta d’alumnes. A aquests efectes, la qualificació de cadascuna de les matèries serà la mateixa qualificació que la de l’àmbit del qual formen part. Es procedirà de la mateixa manera per al càlcul de la nota mitjana
Quan un alumne s'incorpora a un PMAR amb matèries pendents de cursos anteriors, no les ha de recuperar. Però amb la finalitat de millorar la nota mitjana de l'etapa, l'alumne les pot recuperar d'acord amb el que els centres estableixin en el seu pla de recuperació de pendents. Excepcionalment, en cas de sortida del programa, les matèries pendents tornaran a esser vigents per l'alumne/a.

Procediment per incorporar alumnes al programa:

1. Després de la 2a avaluació, l'equip docent, coordinat pel tutor, ha de decidir els alumnes que poden ser proposats per a un informe i n'ha D'EMETRE UN INFORME QUE HA DE SIGNAR EL TUTOR I HA D'ADREÇAR AL CAP D'ESTUDIS. En aquest informe s'hi han d'indicar els motius pels quals es considera més adequada aquesta mesura, el nivell d'assoliment de les competències claus, i suggeriments per a la la millora de l'aplicació del programa.
2. El D.O. ha de dur a terme una avaluació psicopedagògica de l'alumne proposat, coordinada per l'orientador, i amb la participació de l'equip docent.
3. El D.O. Ha d'emetre un informe que ha d'incloure les conclusions de l'avaluació psicopedagògica.
4. El tutor, juntament amb l'orientador, s'ha de reunir amb l'alumne i els seus pares o tutors legals per informar-los de les característiques del programa i per plantejar-los la conveniència que l'alumne s'hi incorpori, alhora que els ha d'informar del caràcter no vinculant de la proposta. S'ha de recollir per escrit el consentiment dels pares o tutors legals de l'alumne.
5. El cap d'estudis ha de convocar una reunió amb l'assistència de tots els tutors implicats i de l'orientador del centre, de la qual n'ha de sortir la proposta definitiva dels alumnes que s'incorporin al programa.
6. Excepcionalment, es pot sol·licitar la incorporació a un programa ja iniciat al llarg del primer trimestre del curs, sempre que es compleixin les condicions establertes. Per exemple, en el cas d'una petició d'incorporació d'un alumne que ja ve d'un programa PMAR d'un altre centre o  alumnes de nova incorporació al centre, l'equip docent, coordinat pel tutor, proposara l'alumne i emetrà un informe signat i adreçat al cap d'estudis, amb la continuïtat del programa  al nostre centre. El DO es pronunciarà una vegada valorada l'avaluació psicopedagògica que va motivar l'entrada al programa.

Seguiment del Programa.
El desenvolupament del programa de millora de l'aprenentatge i del rendiment ha de ser objecte de seguiment i avaluació específiques.
El D.O. Ha d'adjuntar a la memòria de final de curs un informe que ha d'incloure:
Valoració sobre el progrés dels alumnes que han cursat el programa.
Valoració del funcionament del programa i, si escau, una proposta de modificació.

Ubicació

FSE

 

 

LOGO FSE

LOGO FSE

ERASMUS +

 

EU flag Erasmus

C/. Joan Capó, pedagog. 2 PALMA  07010  Telèfon: 971204601

Cercar